Education, Science, Technology, Innovation and Life
Open Access
Sign In

Journal of Modern Crop Science

ISSN 2616-2075

Application of Stable Carbon Isotope to Water Use Efficiency of Karst Plants

Rong Zhou, Ziqi Liu*

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Mar 20, 2024

DOI: 10.23977/jmcs.2024.030103 | Downloads: 10 | Views: 260

Effects of Bacillus Mucilaginosus with Different Carriers on Tobacco Growth

Nan Zhao, Zhen Ju, Ke Fang, Junwei Yang, Tianhui Ye, Ping Zhou*

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Mar 19, 2024

DOI: 10.23977/jmcs.2024.030102 | Downloads: 10 | Views: 272

Effects of Microbial Biochar-Based Fertilizer on Yield and Quality of Rice in Cadmium-Contaminated Paddy Fields

Jing Qian, Peng Zhu, Junhao Deng, Xiaoying Peng*, Huiqun Wang*

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Mar 18, 2024

DOI: 10.23977/jmcs.2024.030101 | Downloads: 8 | Views: 372

Determination of soil physicochemical properties

Mao Heshun, Xu Linhan*

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Dec 25, 2023

DOI: 10.23977/jmcs.2023.020111 | Downloads: 22 | Views: 504

The Migration Characteristics of Effective Selenium in Soil in Situ

Yu Zhang*, Yankui Chen, Guangrui Zhong

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Dec 22, 2023

DOI: 10.23977/jmcs.2023.020110 | Downloads: 11 | Views: 414

Response of CIMMYT Spring Wheat Lines to Saline-Alkali Stress

Jiaojiao Zhao, Sisi Zhao, Xuelei Wang, Lu Gan, Xiaofan Huang, Lina Qiu, Shuguang Bao, Ming Li, Xiaodong Xie*, Gaoyi Cao*

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Dec 4, 2023

DOI: 10.23977/jmcs.2023.020108 | Downloads: 16 | Views: 509

High-yield Cultivation Technology of Regenerated Rice in Boluo County

Ma Lijuan*, Zhao Chunyan, Chen Shaohua, Lin Xiaohui, Mao Yuyun, Zhang Chunlong, Li Li, Zhu Huiming, Hu Yutao, Zhang Zhiming, Deng Jianzhong, Zhong Wei, Ma Yunliang

Abstract | References | PDF | HTML | Pub. Date: Nov 1, 2023

DOI: 10.23977/jmcs.2023.020107 | Downloads: 13 | Views: 477

Downloads: 320
Visits: 16763

Sponsors, Associates, and Links


All published work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Copyright © 2016 - 2031 Clausius Scientific Press Inc. All Rights Reserved.