Education, Science, Technology, Innovation and Life
Open Access
Sign In

The Research Progress of Armillaria Mellea Polysaccharide

Download as PDF

DOI: 10.23977/aipps.2023.020101 | Downloads: 8 | Views: 626

Author(s)

Tianpeng Wang 1, Ziqi Wang 1, Jing Tang 1, Yujia Han 1, Shuang Jiang 2

Affiliation(s)

1 School of Clinical Medicine, Changchun University of Chinese Medicine, Changchun, China
2 School of Health Management, Changchun University of Chinese Medicine, Changchun, China

Corresponding Author

Shuang Jiang

ABSTRACT

Armillaria mellea is also known as honey mushroom ring, wheel Ye Ji mushrooms or hazel mushroom, is one of the traditional medicine combination food fungi, its polysaccharide has many kinds of biological activity, such as antioxidation, anti-inflammatory, anti-tumor and so on.With the deepening of the research, more and more honey fungus polysaccharide was found, and the study of its biological activity has also made significant progress.This paper mainly discusses the armillaria polysaccharide extraction process and the optimization, structure, and physical and chemical properties, biological activity and so on, so as to provide reference for the development and utilization of the further research of the armillaria.

KEYWORDS

Armillaria mellea, polysaccharide, bioactive, antioxidant, antitumor

CITE THIS PAPER

Tianpeng Wang, Ziqi Wang, Jing Tang, Yujia Han, Shuang Jiang, The Research Progress of Armillaria Mellea Polysaccharide. Advances in Industrial Pharmacy and Pharmaceutical Sciences (2023) Vol. 2: 1-8. DOI: http://dx.doi.org/10.23977/aipps.2023.020101.

REFERENCES

[1] Chen Zhouli, Wu Xianjin, Tian Yuqiao, Zou Juan & Fang Wei. (2019). Research progress on active ingredients and product development of Armillaria mellea. Modern Food (21), 25-29.
[2] Yu Min & Shen Yeshou. (2002). Comparison of polysaccharide content and immunological activity of wild and artificially cultured Armillaria mellea mycorrhizae. Journal of Anhui University (Natural Science Edition) (01), 107-110.
[3] Chen Liangwen, Zhang Yunxia, Yu Min & Wang Shunchang. (2013). Study on the mechanism of delaying senescence of Cryptobacterium hidradenum by mycorrhizal polysaccharide. Chinese Herbal Medicine (04), 449-453.
[4] Li Shasha, Wang Weifeng, Li Fan & Li Fang (2020). Research progress of Chinese medicine in the treatment of periodontitis. Northwest Journal of Pharmacy (02), 313-317.
[5] Cheng Ran, Wu Zhiwu, Li Mingming, Shao Meiying & Hu Tao (2020).Interleukin-1β is a potential therapeutic target for periodontitis: a narrative review. International Journal of Oral Science (01), 1-9.
[6] Shen Shoudong & Shen Minghua. (2018). Effect of Armillaria mellea polysaccharide on inflammatory response and apoptosis in arterial thrombosis rats. Journal of Medicine, Yanbian University (01), 4-7.
[7] Liu Yinze., Li Peilei, Qiao Liancheng & Wu Hengmei (2021). Progress in the extraction process and bioactivity of red pine polysaccharides. Chinese Wild Plant Resources (09), 37-40+64.
[8] Chen Ruizhan, Ren Xing, Yin Wei & Luo Shujun (2020). Ultrasonic disruption extraction, characterization and bioactivities of polysaccharides from wild Armillaria mellea. International Journal of Biological Macromolecules.
[9] Sun Yujiao, Ma Yunhao, Wang Fan, Yuan Xushuang, Xu Yang, Zhang Nan & Wang Jiankang (2021). Effects of different extraction methods on the physicochemical properties and antioxidant effects of porcupine tea polysaccharides. Journal of Shaanxi University of Science and Technology (05), 31-38.
[10] Sun Weixuan, Tian Jinhu, Chen Jianle, Chen Shiguo, Liu Donghong & Ye Xingqian. (2021). Effect of extraction methods on the composition and molecular chain conformation of pectin polysaccharides from potato pomace. Chinese Journal of Food Science (07), 216-224.
[11] Du Guofeng & Jiang Ning. (2020). Study on the extraction of Astragalus polysaccharides. Light Industry Science and Technology (10), 36-37+47.
[12] Lu Qi, Xue Shujing, Yang D, Wang Shaohua & Li Lu. (2021). Effect of three extraction methods on the antioxidant properties of crude polysaccharides from Agaricus grandis. Food Science and Technology (11), 171-178.
[13] Nuerxiati R., Abuduwaili A., Mutailifu P., Wubulikasimu A., Rustamova N., Jingxue C., & Yili A. (2019). Optimization of ultrasonic-assisted extraction, characterization and biological activities of polysaccharides from Orchis chusua D. Don (Salep). International Journal of Biological Macromolecules, 141, 431-443.
[14] Wang Jiachu, He Zeliang, Shi Chuang, Zhang Jing, Xu Na & Bao Honghui. (2018). Optimization of ultrasonic-assisted extraction process of water-soluble polysaccharides from hazel mushroom by response surface methodology. China Food Additives (07), 65-70.
[15] Su Peiwen. (2022). Extraction, purification and antioxidant activity of Armillaria gallicapolysaccharide (Master's thesis, Jilin University).
[16] Feng Liyuan, Liu Jinglun, Yang Meifu, Ai Wei & Wang Yujie. (2022). Optimized extraction of pectin polysaccharides from broccoli stems by response surface microwave-assisted acid method. Food Research and Development (08), 124-132.
[17] Fu Jiaolong, Liu Jing, Yang Tianyi, Hu Cuiying & Li Liangzhi (2011). Study on the extraction process of pumpkin polysaccharide. Food Industry (12), 38-42.
[18] Zou Fanghua. (2017). Preparation process of polysaccharide of wild honeysuckle from Heilongjiang and its functional study (Master's thesis, Heilongjiang University).
[19] Chen Xiaomei, Guo Shunxing, Wang Qiuying, Xiao Peigen. (2001). Study on the polysaccharide composition of Honeysuckle at different developmental stages. Chinese Journal of Traditional Chinese Medicine (06).
[20] Hong Yi, Shen Yeshou, Fan Yeyang. (1998). Isolation and purification of Mycobacterium honeysuckle polysaccharide and some of its physicochemical properties. Chinese Journal of Pharmaceutical Sciences (09).
[21] Yu Chenchen, Zhu Xianfeng, Fan Shujun & Qin Renbing. (2011). Isolation and identification of water-soluble polysaccharides from honeysuckle and optimization of fermentation conditions. Food Science and Technology (06), 84-87.
[22] Liu Xiaojie, Jiao Lianqing, Yang Limin, Yu Min & Chen Nan (2012). Isolation and purification of polysaccharides from Nectarine bacteria and HPLC analysis of PMP derivatization. Chinese Pharmacist (04), 448-451.
[23] Zhang Shanshan, Liu Xiaoqian, Yan Lihua, Zhang Qiwei, Zhu Jingjing, Huang Na, & Wang Zhimin. (2015). Chemical compositions and antioxidant activities of polysaccharides from the sporophores and cultured products of Armillaria mellea. Molecules, 20 (4), 5680-5697.
[24] Zhao Fangjuan, Deng Wan, Xie Xiuchao & Yang Xueying. (2022). Extracellular polysaccharide content and antioxidant activity of high temperature resistant honeysuckle. Journal of Shaanxi University of Technology (Natural Science Edition) (05), 79-85.
[25] Zhou Lianyu, Zhong Rui, Jiao Lu, Chen Q. H. & Zhan Yan. (2020). Study on antioxidant activity and antibacterial activity of selenium polysaccharide from Methanobacterium yellowish green. Food Research and Development (15), 6-10.
[26] Song Chengzhi & Xu Yan. (2010). Study on the chemical composition and pharmacological effects of Honeysuckle. Anhui Agricultural Science (10), 5119-5120.
[27] Wu Jun, Li Junzhe, Huang Congcong, Zhang Pan, Lin Ximing, Cheng Quan & Zhang Guochao. (2019). Effect of honeysuckle polysaccharide on SOD, GSH-Px, GSH and MDA levels in lung cancer patients and analysis of the causes. PLA Journal of Preventive Medicine (08), 115-116+119.
[28] Han Zhen. (2018). Study on the immunomodulatory activity of honeysuckle dextran on RAW264.7 cells (Master's thesis, Northeast Normal University).
[29] Wang Huiguo & Feng Baomin. (2009). Experimental study on the immunomodulatory activity of polysaccharide from Methanosarcina honeysuckle. Journal of Shaanxi University of Science and Technology (Natural Science Edition) (02), 62-64.
[30] Wang H. G., Guan H. Q., Zhao I. N. & Li X. H. (2007). Effect of honeysuckle polysaccharide on serum IL-2 and TGF-β1 levels in mice. Advances in Modern Biomedicine (09), 1306-1307.
[31] Tian Yue. (2022). Effects of Armillaria Mellea Polysaccharide on Inflammation and Alveolar Bone Resorption in Experimental Periodontitis Mice (Master's thesis, Jilin University). 
[32] Geng Yan, Zhu Shuiling, Lu Zhenming, Xu Hongyu, Shi Jinsong, & Xu Zhenghong (2014). Anti-inflammatory activity of mycelial extracts from medicinal mushrooms. International journal of medicinal mushrooms, 16 (4), 319–325.
[33] Yang Siwen, Meng Yuhan, Yan Jingmin, Wang Na, Xue Zhujun, Zhang Hang, & Fan Yuying. (2018). Polysaccharide-enriched fraction from Amillariella mellea fruiting body improves insulin resistance. Molecules, 24 (1), 46.
[34] Zhang Zhiyuan, Wang Shuai, Tan Haining, Yang Pei, Li Yuanyuan, Xu Lingchuan & Liu Yuhong. (2022). Advances in polysaccharides of natural source of the anti-Alzheimer's disease effect and mechanism. Carbohydrate Polymers, 119961.
[35] Li Hongyu, Xu Guangyu & Yuan Guangxin. (2022). Effects of an Armillaria mellea Polysaccharide on Learning and Memory of D-Galactose-Induced Aging Mice. Frontiers in Pharmacology. 

Downloads: 30
Visits: 2194

Sponsors, Associates, and Links


All published work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Copyright © 2016 - 2031 Clausius Scientific Press Inc. All Rights Reserved.